Voorwarden

Algemene voorwaarden Gratis-Verhuren.nl

Algemene bepalingen

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Gratis-Verhuren.nl en de Opdrachtgever.

Artikel 2 - Definities

Gratis-Verhuren.nl: de (rechts)persoon die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling van de Opdrachtgever aanvaardt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan Gratis-Verhuren.nl verstrekt.

Artikel 3 - Inhoud van de opdracht bij bemiddeling

3.1 Onverlet hetgeen is beschreven in de artikelen 5 t/m 10 van deze algemene bepalingen zijn op een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling tussen Gratis-Verhuren.nl en de Opdrachtgever de artikelen 3 en 4 van toepassing.

3.2 Onder een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Gratis-Verhuren.nl in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, waarbij tenminste aan de door Opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan.

3.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de Opdrachtgever en Gratis-Verhuren.nl niet dat Gratis-Verhuren.nl door de Opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat Gratis-Verhuren.nl uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de Opdrachtgever rechtshandelingen verricht.

Artikel 4 - Vergoeding bij bemiddeling

4.1 De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de Opdrachtgever en een derde een (huur)overeenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door Gratis-Verhuren.nl verleende diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

4.2 De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen Gratis-Verhuren.nl en de Opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door Gratis-Verhuren.nl verrichte diensten en/of omdat de Opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met artikel 5 lid 1 en 5 lid 4 hierna en/of omdat de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten Gratis-Verhuren.nl om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen. Indien er tussen de Opdrachtgever en een derde na de datum van beëindiging van deze overeenkomst een overeenkomst tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Gratis-Verhuren.nl en is de Opdrachtgever de volledige vergoeding verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

Artikel 5 - Opdracht Algemeen

5.1 De Opdrachtgever zal aan Gratis-Verhuren.nl alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.

5.2 Gratis-Verhuren.nl zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal de Opdrachtgever verantwoording doen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten. Indien Gratis-Verhuren.nl bedragen heeft ontvangen of betaald ten gunste respectievelijk ten laste van de Opdrachtgever doet zij daarvan rekening.

5.3 Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Gratis-Verhuren.nl, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van Gratis-Verhuren.nl. Het is Gratis-Verhuren.nl toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door derden (bijvoorbeeld gespecialiseerde bouwkundige inspecteurs), die niet bij haar in dienst zijn, mits de Opdrachtgever daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 7:707 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.

5.4 De Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Gratis-Verhuren.nl kunnen doorkruisen en/of die Gratis-Verhuren.nl in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

Artikel 6 - Hoogte vergoeding en betaling

6.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden (het loon zoals bedoeld in artikel 7:405 dan wel artikel 7:426 BW) omvat de vergoeding van de door Gratis-Verhuren.nl gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald.

6.2 De vergoeding voor de werkzaamheden (het loon) en de vergoeding van de onkosten zullen door Gratis-Verhuren.nl gedurende de opdracht worden gefactureerd. De in de opdracht genoemde bedragen zijn exclusief de omzetbelasting. De Opdrachtgever vergoedt de door Gratis-Verhuren.nl ter zake de opdracht verschuldigde omzetbelasting. Indien Opdrachtgever betalingen zal ontvangen van derden via het kantoor van Gratis-Verhuren.nl geeft Opdrachtgever hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Gratis-Verhuren.nl om de voornoemde vergoedingen te verrekenen met de van derden te ontvangen betalingen.

6.3 Mocht de Opdrachtgever de opdracht tot bemiddeling aan Gratis-Verhuren.nl intrekken, opschorten of beëindigen vanwege niet aan Gratis-Verhuren.nl toe te rekenen omstandigheden alvorens er tussen hem en een derde een overeenkomst tot stand is gekomen, dan is hij gehouden om aan Gratis-Verhuren.nl de vergoeding van de alsdan door Gratis-Verhuren.nl gemaakte onkosten alsmede een bedrag van € 250,- zijnde de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden, te betalen, mits er gerede kans bestond dat er uiteindelijk een overeenkomst tot stand zou komen.

6.4 De betaling van de facturen dient, indien deze niet verrekend kunnen worden met betalingen van derden, te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

6.5 Gratis-Verhuren.nl kan, indien zij dit noodzakelijk acht, van de Opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens daadwerkelijk met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot wordt met de factuur verrekend.

6.6 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het factuurbedrag een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1%. Indien ook na de eerste aanmaning een factuur niet wordt voldaan, is de Opdrachtgever aan Gratis-Verhuren.nl buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,=. Indien de factuur niet is voldaan, heeft Gratis-Verhuren.nl het recht om, nadat de Opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever op te schorten. Gratis-Verhuren.nl is alsdan niet aansprakelijk voor de schade, die is ontstaan als gevolg van de opschorting.

6.7 Gratis-Verhuren.nl zal aan Opdrachtgever, indien dit een verhuurder betreft, de ontvangen gelden van huur en borg, na aftrek van kosten en loon, overmaken binnen een maximale periode van 14 werkdagen.

Artikel 7 - Looptijd

7.1 De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Gratis-Verhuren.nl is verstrekt.

7.2 De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.

7.3 De Opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

7.4 Gratis-Verhuren.nl is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):
a) De opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van deze overeenkomst dan wel met andere tussen Gratis-Verhuren.nl en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van Gratis-Verhuren.nl op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
b) in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringregeling voor natuurlijke personen;
c) indien er naar het oordeel van Gratis-Verhuren.nl spraken is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Gratis-Verhuren.nl en de Opdrachtgever;
d) indien de Opdrachtgever commercieel ernstig in opspraak raakt;
e) indien de Opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor Gratis-Verhuren.nl;
f) indien blijkt dat de Opdrachtgever aan Gratis-Verhuren.nl onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Gratis-Verhuren.nl met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
g) indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Gratis-Verhuren.nl tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

7.5 Onverlet de verplichting van de Opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 Gratis-Verhuren.nl is beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder begrepen een nalaten - plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van Gratis-Verhuren.nl beperkt tot het bedrag van € 5.000,-- of, indien de reeds aan Gratis-Verhuren.nl betaalde vergoeding voor de werkzaamheden hoger is, tot een bedrag gelijk aan die vergoeding met een maximum van € 12.000,--.

8.2 De Opdrachtgever vrijwaart Gratis-Verhuren.nl tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Gratis-Verhuren.nl voor de Opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Gratis-Verhuren.nl.


Artikel 9 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op deze overeenkomst en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 10 - Diversen

10.1 Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene bepalingen, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

10.2 De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van deze overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

10.3 Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze overeenkomst door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze overeenkomst, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

10.4 Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, zijn de in deze overeenkomst beschreven rechten en verplichtingen niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van alle partijen bij deze overeenkomst.

10.5 Aan de opschriften ("kopjes") boven de onderscheiden bepalingen in de overeenkomst of de algemene bepalingen komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst.

10.6 Indien enige bepaling in de tussen Gratis-Verhuren.nl en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene bepalingen, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).

appartment of kamer verhuren?

  • Gratis.
  • Uw kamer/appartement is snel verhuurd!
  • Veel bezoeks aan onze site.

Add Your Property

Nieuwsbrief Aanmelden !!!


Huurders
Verhuurders